@gotye on @davidletterman! #vip #gotye #universalmusicgroup (Taken with Instagram)
Sep 24, 2012 / 7 notes

@gotye on @davidletterman! #vip #gotye #universalmusicgroup (Taken with Instagram)

  1. ramyavelury posted this